Odkupovanie pohľadávok

Odkúpime od Vás celé balíky pohľadávok po splatnosti z obchodnej činnosti bánk, finančných inštitúcií a obchodných spoločností, od fyzických a právnických osôb.

Sme pripravení jednorazovo odkúpiť veľké súbory pohľadávok a v prípade uzatvorenia rámcovej zmluvy odkupovať pohľadávky v pravidelných intervaloch bez obmedzenia spodnej či hornej hranice nominálnej hodnoty pohľadávok.

Cenu stanovujeme nasledovným postupom :

Kúpna cena je kalkulovaná z nominálnej hodnoty pohľadávok na základe analýzy predmetných pohľadávok a bonity dlžníkov. Preferujeme odkupovanie súborov pohľadávok so zhodnými znakmi, napr. pohľadávky splatné v roku 2007.

Pre lepšiu orientáciu uvádzame predpokladané rozpätie ponuky kúpnej ceny pri rôznom stupni predĺženia:

  • kúpna cena za pohľadávku od 90 do 180 dní po splatnosti: 15 - 40% nominálnej hodnoty
  • kúpna cena za pohľadávku od 180 do 360 dní po splatnosti: 10 - 30% nominálnej hodnoty
  • kúpna cena za pohľadávku staršiu ako 360 dní po splatnosti: 1 - 25% nominálnej hodnoty

Je nevyhnutné zdôrazniť, že vek pohľadávok je len jedným z mnohých faktorov, ktoré kúpnu cenu ovplyvňujú.

K tomu, aby sme boli schopní predložiť zodpovedajúcu kúpnu cenu za ponúkané pohľadávky, potrebujeme o pohľadávkach získať viac informácií.

Na analýzu pohľadávok potrebujeme cca 14 pracovných dní. Potom predložíme záväznú ponuku kúpnej ceny. V prípade akceptácie ponúknutej kúpnej ceny sme pripravení uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok, v ktorej sa zaviažeme k uhradeniu kúpnej ceny do 7 dní od dátumu podpisu zmluvy.

Okrem toho Vám odkúpime od Vás jednotlivé pohľadávky, alebo aj menšie súbory pohľadávok.

Cenu stanovujeme v závislosti od na bonity dlžníkov a druhu pohľadávky.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál