Mandátna správa pohľadávok

Mandátnou správou pohľadávok sú myslené všetky činnosti nutné k zabezpečeniu inkasa a to všetko podľa dispozícií nášho klienta. O stave vymáhaných pohľadávok Vás budeme priebežne informovať.

Systém správy pohľadávok sa skladá z jednotlivých modulov, ktoré je možné aplikovať ako celok ale i jednotlivo. Odporúčame však aplikáciu komplexného balíku modulov.

Ponuka služieb zahŕňa :

1. štádium vymáhania
 • Písomné upomínanie
 • Táto služba v sebe zahŕňa predovšetkým vymáhanie dlžných čiastok prostredníctvom písomných výziev a upomienok. Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o prvý krok v rámci celého procesu vymáhania, je tu kladený veľký dôraz na systematičnosť a termínovú presnosť rozosielanej korešpondencie. Súčasťou služby je tiež komplexné vyhodnotenie písomného vymáhania, a to predovšetkým z hľadiska dohľadateľnosti a úspešnosti inkasa. V cena služby sú zahrnuté všetky náklady s tým súvisiace t.j. náklady na spracovanie, materiál a poštovné.

 • Telefonické vymáhanie
 • Telefonické vymáhanie je najviac využívané pri riešení tzv. čerstvých pohľadávok, t.j. pohľadávok do 90 dní po splatnosti. V tomto čase je zistená najväčšia úspešnosť telefonického inkasa. Telefonické vymáhanie je vykonávané pracovníkmi nášho telefonického centra. Pracovníci telefonického centra sú pravidelne školení, a to v oblasti odborných znalostí, tak tiež v oblasti komunikačných a vyjednávacich zručností. Súčasťou služby je komplexné vyhodnotenie výsledkov telefonického vymáhania a odovzdanie získaných nášmu klientovi.

 • Zasielanie SMS
 • Služba Zasielanie SMS v sebe zahŕňa upomínanie dlžníka formou krátkych textových správ na mobilný telefón.

2. štádium vymáhania
 • Vymáhanie cez sieť inkasných pracovníkov
 • Vymáhanie pohľadávky pomocou siete inkasných pracovníkov predstavuje posledný stupeň mimosúdneho procesu vymáhania. V rámci neho sú riešení dlžníci, ktorým sa nepodarilo plniť v priebehu predchádzajúcich stupňov vymáhania. Táto služba je založená na činnosti vlastných ako aj externých inkasných pracovníkov s pôsobnosťou po celej Slovenskej republike. Uskutočňujú osobný kontakt s problematickými dlžníkmi.

  Činnosť inkasných pracovníkov je centrálne systematicky podporovaná písomným a telefonickým upomínaním, čo zreteľne zvyšuje efektivitu výsledkov inkasnej siete. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom inkasnej siete zabezpečuje najvyššiu úspešnosť inkasa pohľadávok a to ako v porovnaní s písomným a telefonickým vymáhaním, tak aj v porovnaní s exekučným konaním. V prípade, že je pohľadávka nerealizovateľná, je pre klienta vypracovaná záverečná správa, ktorá obsahuje súhrn zistených informácií. Prostredníctvom činnosti inkasných pracovníkov ďalej ponúkame špecifické služby - uzatvorenie Dohody o uznaní dlhu, spísanie notárskeho (exekútorského) zápisu, odobratie predmetu leasingu, spracovanie a podanie žalôb.

 • Žalobné vymáhanie
 • Služba ponúkame vo fáze súdneho vymáhania, Do tejto služby sú zahrnuté služby doplnenia informácií na vyžiadanie súdu, zabezpečenie vyznačenia právnej moci exekučného titulu a ďalšie nutné administratívne opatrenia. V prípade rozhodcovského konania poskytujeme možnosť spolupráce s našimi rozhodcami, čo pre klienta predstavuje predovšetkým vyššiu rýchlosť získania rozhodcovského nálezu.

 • Exekúcia - podanie návrhu a dohľad nad jej priebehom
 • Službu vykonávame v prípade získania exekučného titulu, keď zabezpečujeme spracovanie návrhu na nariadenie exekúcie vrátane jej doručenia na príslušný Okresný súd. Klientovi umožňujeme, pre prípad, že nepresadzuje svojho vybraného exekútora, možnosť výberu z našich zmluvných exekútorov s celorepublikovou pôsobnosťou. Pri exekúcii vykonávanej naším zmluvným exekútorom garantujeme výhodnú cenovú úroveň služieb exekútora a zabezpečujeme dohľad nad priebehom exekúcií v podobe osobnej kontroly činnosti vykonávateľov a možnosť pravidelného reportu o stave jednotlivých pohľadávok, najčastejšie na mesačnej báze.

Ďalšie služby:

 • uzatvorenie Dohody o uznaní dlhu
 • spísanie notárskeho (exekučného) zápisu
 • odobratie predmetu leasingu
 • spracovanie a podanie žalôb
© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál