Konkurzy a reštrukturalizácia

Pre našich klientov zabezpečíme služby v konkurznom konaní a to od analyzovania možných dopadov vyhlásenia konkurzu, cez analyzovanie právnych podmienok vyhlásenia konkurzu, iniciovania konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu, vypracúvanie prihlášok pohľadávok konkurzných veriteľov, zastupovania klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadnutiach veriteľských výborov, chránenie záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu a zastupovanie v sporoch súvisiacich s vyhláseným konkurzom.

Taktiež Vám ponúkame zaistenie činností spojených s konkurzným konaním. Od priebežného monitoringu Vašich klientov a dlžníkov v obchodnom vestníku až po zaistenie všetkých alebo Vami vybraných úkonov ako sú najmä :

  • sledovanie (kontrola) termínu podania prihlášky do konkurzného konania
  • sledovanie (kontrola) termínu rozhodnutia o úpadku
  • spracovanie a podanie prihlášky do konkurzného konania
  • plnohodnotné zastúpenie vo veriteľskom výbore
  • komunikácia so súdmi a správcami konkurznej podstaty
  • sledovanie plnenia splátkového kalendára v prípade oddlženia
  • priebežné informovanie Vás ako mandanta
© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál