Dobrovoľné dražby

Inštitút dobrovoľných dražieb ustanovuje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Prostredníctvom inštitútu dobrovoľných dražieb sú finančné prostriedky pre veriteľov, u zriadených záložných práv získané neporovnateľne rýchlejšie, ako u núteného výkonu rozhodnutia (exekúcie).

Na celom území Slovenskej republiky organizujeme dražby :

 • nehnuteľností
 • hnuteľných vecí
 • podniku (alebo časti podniku, či organizačnej zložky)
 • pohľadávok a ostatných majetkových práv

Pri dražbách kladieme dôraz na oslovenie čo najväčšieho počtu potenciálnych záujemcov pre predmet dražby, čím dokážeme zabezpečiť najvyšší možný výťažok z dražby.

Medzi neopomenuteľné výhody dobrovoľných dražieb patria najmä tieto skutočnosti :

 • pri inštitúte dobrovoľných dražieb nie je potrebné vydanie platobného rozkazu ani rozsudku. Postačí záložné právo na hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec
 • neuhrádzajú sa súdne poplatky za vydanie exekučného titulu, t.j. platobného rozkazu alebo rozsudku
 • nie je potrebné uhrádzať poplatky advokátom za právne zastúpenia a spísanie právnych podaní
 • všetky dokumenty potrebné pre vykonanie dobrovoľnej dražby spracujeme bezplatne
 • vykonanie dražby nie je obmedzované žiadnymi zákonnými možnosťami na jej oddialenie zo strany dlžníka. Jedinou výnimkou je predbežné opatrenie súdu zamedzujúce predaj, ak o predmete dražby je vedený súdny spor. Uvedené právo však možno uplatniť aj v exekučnom konaní
 • vašu pohľadávku zabezpečenú záložným právom vymôžeme najneskôr do 120 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby

Dobrovoľné dražby sú vhodné najmä pre:

 • obchodné spoločnosti, podnikateľov a fyzické osoby
 • banky
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • správcov bytov a nebytových priestorov
 • všetky subjekty, ktoré majú záujem predať hnuteľné a nehnuteľné vecí, práva, iné prevoditelné majetkové hodnoty alebo podnik

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál