Trovy konania

1) Poplatok za mediačné konanie

Poplatok za mediačné konanie je 3 % z hodnoty sporu, avšak najmenej 50 EUR.

Poplatok za mediačné konanie sa zvyšuje, ak sa na mediačnom konaní zúčastnia viac ako dvaja účastníci mediačného konania, a to o 100 EUR za každého ďalšieho účastníka. Pre tento účel nie je rozhodujúce, na ktorej strane mediačného konania ďalší účastník vystupuje.

Pokiaľ nie je možné určiť hodnotu predmetu sporu, poplatok za mediačné konanie je 350 EUR.

2) Poplatok za pripustenie vedľajšieho účastníka

Poplatok vo výške poplatku za mediačné konanie.

3) Odmena pre mediátorov

Spôsob tvorby ceny, ktorý vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:

 • predmet mediačného konania
 • právna subjektivita účastníkov mediačného konania

1. Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

 • fyzické osoby - podnikatelia 70 € / hodina
 • právnické osoby - podnikatelia 135 € / hodina
majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
 • od 3 319 € do 6 638 € 10 % z hodnoty
 • od 6 639 € do 16 596 € 7 % z hodnoty
 • od 16 597 € do 33 193 € 5 % z hodnoty
 • od 33 194 € do 66 388 € 2 % z hodnoty
 • viac ako 66 388 € 1 % z hodnoty

2. Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory:

 • 30 € / hodina
majetkové občianske spory:
 • do 1 660 €
 • ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 70 € / hodina
 • viac ako 1 660 € 100 € / hodina

3. Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovnoprávne vzťahy v tomto sektore)

nemajetkové a pracovnoprávne spory:

 • 35 € / hodina
majetkové spory v štátnom sektore:
 • do 3 319 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 35 € / hodina
 • od 3 320 € do 6 638 € 8 % z hodnoty
 • od 6 639 € do 16 596 € 5 % z hodnoty
 • od 16 597 € do 33 193 € 3 % z hodnoty
 • od 33 194 € do 66 388 € 2 % z hodnoty
 • viac ako 66 388 € 1 % z hodnoty

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje % súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediačné centrum účtuje osobitne.

4) Poplatok za vyhotovenie odpisu alebo fotokópie z mediačného spisu

Poplatok za vyhotovenie odpisu je 1,50 EUR za každú aj začatú stranu. Poplatok za vyhotovenie fotokópie je 0,50 EUR za každú aj začatú stranu.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál