Mediačné konanie

Mediačným konaním sa v zmysle Štatútu Mediačného centra rozumie právo strán sporu riešiť spor, ktorý medzi nimi vznikol alebo vznikne v určenom zmluvnom alebo inom právnom vzťahu mediáciou za súčinnosti ustanovených osôb (mediátorov) s osobitnými kvalifikačnými predpokladmi spočívajúcimi v interpersonálnej komunikácii, riešení konfliktov a znalosti právneho poriadku.

Činnosť mediácie ako všeobecne akceptovanej mimosúdnej činnosti vykonávanej v zmysle Štatútu Mediačného centra je činnosťou vykonávanou nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s rešpektovaním práv strán riešiacich spor v mediačnom konaní, ktorej cieľom je ukončiť existujúci spor alebo predchádzať vzniku nových sporov spôsobom akceptovaným a uznávaným stranami zúčastnenými na mediácii.

Takto vykonávaná mediačná činnosť má riešiť a odstraňovať konfliktné a sporné skutočnosti medzi stranami sporu a takto zlaďovať ich očakávania vyplývajúce z existujúceho právneho vzťahu.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál