Právne predpisy

  • Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok

  • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

  • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
v znení neskorších predpisov
© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál