Právne postavenie mediátora

Mediačnú činnosť vykonávajú mediátori zapísaní v zozname mediátorov Mediačného centra. Mediátor je pri vykonávaní mediačnej činnosti nezávislý, nestranný a dôsledný. Mediátor je povinný poučiť strany mediačného konania o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, a bez zbytočného odkladu ich informovať o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo stranám mediácie možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Práva a povinnosti mediátora pri vykonávaní mediačnej činnosti sa spravujú zákonom o mediačnom konaní, Štatútom Mediačného centra a Rokovacím poriadkom. Výkon činnosti mediátora musí byť v súlade s dobrými mravmi. V prípade, ak nastane konflikt záujmov mediátora, riaditeľ je oprávnený na podnet alebo aj bez podnetu bez zbytočného odkladu rozhodnúť o zmene mediátora v konkrétnom spore. Mediátor je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Tejto povinnosti ho môže zbaviť len strana mediačného konania, v ktorej záujme je zachovávať mlčanlivosť.

Osobitnou podmienkou pre zápis do zoznamu mediátorov je vysoká znalosť problematiky mimosúdneho riešenia sporov a ovládanie riešenia konfliktných situácií.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál