Trovy konania

Trovy konania pred Rozhodcovským súdom tvoria:

a) poplatok za konanie pred rozhodcami,
b) správne náklady Rozhodcovského súdu,
c) osobitné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu,
d) vlastné výdavky účastníkov konania,
e) poplatok pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku.

Poplatok za konanie pred rozhodcami sa použije na čiastočné krytie bežných nákladov súvisiacich s činnosťou Rozhodcovského súdu (odmeny rozhodcov a členov Predsedníctva Rozhodcovského súdu, výdavky spojené s poskytovaním služieb, výdavky spojené s odmenou pracovníkov Rozhodcovského súdu a pod.).

Správne náklady Rozhodcovského súdu sú režijné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu pri prejednávaní konkrétneho sporu (s výnimkou osobitných nákladov podľa odseku 4 tohto paragrafu), ako sú cestovné a pobytové náklady slovenských rozhodcov, členov Predsedníctva Rozhodcovského súdu, telekomunikačné a prevádzkové náklady, odmeňovanie pracovníkov sekretariátu Rozhodcovského súdu, administratívne náklady spojené s registráciou, protokolovaním, faxovaním, rozmnožovaním zápisníc a iného spisového materiálu, vyhotovením rozhodcovských rozsudkov a uznesení, vyhotovenie fotokópií, nájomné, kúrenie, elektrina a pod. Hradia sa paušálnou čiastkou popri poplatku za konanie podľa odseku 2.

Osobitné náklady Rozhodcovského súdu sú náklady, ktoré vzniknú skutočne a osobitne pri prejednávaní konkrétneho sporu, v súvislosti najmä s vykonaním dôkazov, vyplatením znaleckého, s konaním ústneho pojednávania mimo sídla Rozhodcovského súdu, s vyhotovením prekladov písomností, s vyplatením tlmočníckeho, s cestovnými a pobytovými nákladmi zahraničných rozhodcov a pod. Hradia sa vo výške skutočných nákladov.

Vlastné výdavky účastníkov konania sú výdavky, ktoré samotní účastníci konania vynakladajú v súvislosti s ochranou svojich záujmov (ako je cestovné, honoráre ich právnych zástupcov a pod.)

Poplatok pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku sa uhrádza na výzvu Rozhodcovského súdu v prípade, že sa účastníci konania v zmluve dohodli, že rozhodcovský rozsudok môže na základe žiadostí jednej z nich preskúmať iný rozhodca (rozhodcovia).

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál