Právne postavenie rozhodcu

Spory pred rozhodcovským súdom rozhoduje jeden alebo viacerí rozhodcovia zapísaní do zoznamu rozhodcov rozhodcovského súdu, ktorí boli v konkrétnej veci ustanovení v súlade s rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu.

Rozhodcovia sú pri rozhodovaní sporov nezávislí a nestranní. Práva a povinnosti rozhodcov pri rozhodovaní sporov sa spravujú zákonom o rozhodcovskom konaní, príp. inými zákonmi, štatútom rozhodcovského súdu a rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu.

Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou.

Tejto povinnosti ho môže zbaviť len účastník rozhodcovského konania, v ktorého záujme je viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ak zákon neustanovuje inak.

Všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov:

  • do zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov.

Všeobecnými podmienkami pre zápis do zoznamu rozhodcov sú:

  • plnoletosť,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • spôsobilosť na výkon funkcie rozhodcu z hľadiska skúseností dotknutej osoby,
  • bezúhonnosť,
  • neexistencia zákonných prekážok pre zápis dotknutej osoby do zoznamu rozhodcov a pre jej prípadné ustanovenie za rozhodcu alebo člena senátu.

Osobitnou podmienkou pre zápis do zoznamu rozhodcov je:

  • vysokoškolské vzdelanie,
  • minimálne 5 ročná prax v obore.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál