Stály rozhodcovský súd

Stále rozhodcovské súdy sa zriaďujú na základe zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Rozhodujú majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.

V rozhodcovskom konaní sa rozhodujú len spory, ktoré účastníci konania pred súdom môžu podľa Občianskeho súdneho poriadku skončiť súdnym zmierom.

Z rozhodcovského konania sú vylúčené spory týkajúce sa:

  • vzniku, zmeny alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
  • spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a
  • spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál