Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, , Slovenská republika, IČO: 44 933 401 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 51789/L (ďalej len "dodávateľ") a objednávateľa pri objednaní služby prostredníctvom internetovej stránky www.iustitiaomnibus.com a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom na diaľku prostredníctvom elektronického formulára na internete (ďalej len "zmluva o dodaní služieb").
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.iustitiaomnibus.com.
 3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 4. Objednávateľom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná služby prostredníctvom internetovej stránky www.iustitiaomnibus.com.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o objednávateľovi v súlade s čl. II VOP, druh objednanej služby a jej cenu.
 6. Službami sú všetky produkty uvedené na internetovej stránke www.iustitiaomnibus.com.
 7. Kontaktné údaje dodávateľa:

  IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., Hodžova 8, 010 01 Žilina, SR
  spoločnosť zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51789/L

  IČO: 44 933 401
  DIČ: 2022883390

  Bankové spojenie:
  peňažný ústav: TATRABANKA, a.s.
  číslo účtu: 2625865740/1100
  IBAN: SK02 1100 0000 0026 2586 5740

  Email:
    office@iustitiaomnibus.com

  Telefonický kontakt: (pondelok až piatok) medzi 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 h

    + 421 904 468 392   + 421 902 600 694

  Fax:
    + 421 41 5681091

II.

Objednávka

 1. Podmienkou na platnú elektronickú objednávku je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov v súlade s čl. II bod 6 VOP. Zálohovú faktúru zašle dodávateľ objednávateľovi e-mailom najneskôr nasledujúci deň odo dňa doručenia objednávky.
 2. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za zmluvu o dodaní služby a je záväzná. Záväznú objednávku možno stornovať po úhrade stornovacieho polatku vo výške 40% z ceny objednanej služby.
 3. Zmluva o dodaní služieb medzi objednávateľom a dodávateľom vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa.
 4. Dodávateľ je povinný potvrdiť objednávku e-mailovou správou (na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v elektronickej objednávke) najneskôr do nasledujúceho dňa od jej doručenia.
 5. Objednávateľ je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v potvrdení objednávky podľa bodu 4 tohto článku VOP. V prípade zistenia nesúladu s tým, čo si objednávateľ objednal alebo chcel objednať, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť dodávateľa e-mailovou správou, zaslanou na e-mailovú adresu office@iustitiaomnibus.com.
 6. Podstatné náležitosti elektronickej objednávky sú:
  6.1 Identifikácia objednávateľa: obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, oprávnená osoba na zastupovanie, telefonický kontakt a e-mailová adresa.
  6.2 Druh služby a jej cena.
 7. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa bodu 6, bude sa pokladať za neúplnú. Dodávateľ sa v takom prípade pokúsi e-mailom kontaktovať objednávateľa a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov v elektronickej objednávke a na jej prípadné spresnenie alebo doplnenie. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo dopĺňajúcich elektronickú objednávku sa elektronická objednávka pokladá za úplnú.

III.

Platobné podmienky

 1. Cena služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.iustitiaomnibus.com je uvedená vždy vedľa vybranej služby a uhrádza sa formou zálohovej faktúry.
 2. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH a obsahuje súdne poplatky za elektronické podávanie návrhov do Obchodného registra Slovenskej republiky. Pokiaľ klient požiada o iné, ako elektronické podanie návrhu na zápis do Obchodného registra, zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi plný súdny poplatok, sumy za overovanie potrebného počtu rovnopisov a podpisov na dokumentácii a administratívny poplatok za spracovanie podania v inej ako elektronickej forma, ktorý je vo výške 200 EUR.
 3. Dodávateľ nie je platca DPH.
 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny služieb uvedené na www.iustitiaomnibus.com s tým, že nové ceny sú platné dňom ich uverejnenia na www.iustitiaomnibus.com.
 5. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.
 6. V prípade, ak sa objaví pri niektorej službe cena evidentne chybná, napr. cena 0 euro alebo 1 euro, dodávateľ nemá povinnosť dodať službu za chybnú cenu, ale môže objednávateľovi ponúknuť dodanie služby za riadnu cenu. Ak objednávateľ v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvy o dodaní služby odstúpiť.
 7. Cena služby sa uhrádza vopred, na základe dodávateľom vystavenej zálohovej faktúry, zaslanej objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 8. Po dodaní služby dodávateľ zašle objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje zálohovú platbu objednávateľa.

IV.

Dodacie podmienky

 1. Pri každej službe je uvedená predpokladaná lehota dodania, ktorá začína plynúť odo dňa dodania kompletne podpísanej dokumentácie dodávateľovi. Keďže v procese zakladania spoločností alebo ich zmien môžu nastať neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť (ako napr. chybne vydaný živnostenský list, chybne prepísaná adresa sídla do výpisu z obchodného registra, chýbajúci podpis na živnostenskom liste, neoprávnene zamietnutý návrh na zápis do obchodného registra a pod.), tieto lehoty nie sú pre dodávateľa záväzné a nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania služby.
 2. Objednávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie služby, najmä:
  2.1 v čase poskytovania služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke,
  2.2 udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke,
  2.3 potvrdiť dodávateľovi doručenie e-mailových správ,
  2.4 po zaslaní dokumentácie na podpis túto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť jej podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť podpisy, je objednávateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade,
  2.5 podpísanú dokumentáciu podľa bodu zaslať na svoje náklady poštou na adresu dodávateľa,
  2.6 preberať poštu zaslanú dodávateľom služby (bod 5 tohto článku VOP), zasielanú na adresu objednávateľa uvedenú v kontaktnom formulári.
 3. Komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom prebieha najmä elektronicky a telefonicky. Objednávateľ sa zaväzuje zadať dodávateľovi platnú a funkčnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. E-mailová adresa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v pdf. formáte. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát.
 4. Objednávateľa bude dodávateľ priebežne informovať o prebiehajúcom postupe pri zabezpečovaní služby zaslaním e-mailovej správy. Vždy bude informovaný o dátume podania písomností na živnostenský úrad, o dátume podania písomnosti na zápis do obchodného registra a o skutočnosti, že mu dodávateľ zaslal kompletnú záverečnú dokumentáciu.
 5. Dodávateľ po skončení procesu dodania služby bezodkladne zašle objednávateľovi kompletnú písomnú dokumentáciu (originály osvedčenia o živnostenskom podnikaní, výpis z obchodného registra). Dokumentáciu dodávateľ doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v kontaktnom formulári záväznú adresu, na ktorú mu bude zásielka zaslaná. Pokiaľ sa zásielka vráti späť ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, náklady na opätovné zaslanie znáša objednávateľ.

V.

Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté objednávateľom, výlučne za účelom sprostredkovania služby, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami počas desiatich rokov.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje objednávateľa tretím osobám, s výnimkou svojich zamestnancov a subdodávateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné.
 3. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru služby objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

VI.

Vylúčenie zodpovednosti

 1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto stránky.
 2. Dodávateľ neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. V prípade potreby odborné služby zabezpečujú spolupracujúci advokát a notári.
 3. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.iustitiaomnibus.com.

VII.

Autorské práva

 1. Informácie uverejnené na internetovej stránke www.iustitiaomnibus.com nie je používateľ stránky oprávnený akokoľvek upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely. Obsah zverejnený na tejto stránke podlieha autorskému právu.
 2. Obsah stránky je autorským dielom podľa Autorského zákona. Majetkové práva k dielu vykonáva obchodná spoločnosť IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Obsah stránky nie je dovolené kopírovať, verejne rozširovať, spracovávať ani prekladať.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Pri používaní internetovej stránky www.iustitiaomnibus.com sa od objednávateľa očakáva znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.iustitiaomnibus.com Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa zaťažuje objednávateľa.
 3. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na internetovej stránke www.iustitiaomnibus.com môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah poskytovaných služieb, uvedený na internetovej stránke www.iustitiaomnibus.com . Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky.
 5. Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.iustitiaomnibus.com.
 6. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 244/2002 dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr uzatvorených dohôd alebo zmlúv, alebo z právnych vzťahov súvisiacich s týmito dohodami alebo zmluvami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto dohôd alebo zmlúv sa budú rozhodovať v rozhodcovskom konaní v súlade so zákonom 244/2002 Z.z. pred Stálym rozhodcovským súdom European Court of Arbitration, zriadeným pri právnickej osobe IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., IČO : 44 933 401, so sídlom : Hodžova 8, 010 01 Žilina (zriadenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 129C/2010), a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a jeho Rokovacím poriadkom a to pred jediným rozhodcom menovaným Predsedníctvom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a to zo zoznamu rozhodcov na Stálom rozhodcovskom súde European Court of Arbitration. Zmluvné strany sa zaväzujú rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadiť s tým, že rozhodnutie pre zmluvné strany je konečné a záväzné. Tým však nie je dotknuté právo spotrebiteľa podať návrh na všeobecný súd v súlade s platnými predpismi v Slovenskej republike
 7. Používateľ tejto stránky používaním internetovej stránky www.iustitiaomnibus.com alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, ich obsahu porozumel, a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu, bez výhrad.

V Žiline, dňa 1.1.2009

IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., prevádzkovateľ internetových stránok www.iustitiaomnibus.com

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál