Dôležité právne upozornenie

Informácie v tejto lokalite podliehajú ustanoveniam o odmietnutí zodpovednosti, upozorneniu o autorských právach a pravidlám o ochrane osobných údajov.


Odmietnutie zodpovednosti 

Prostredníctvom týchto stránok by sme Vás chceli informovať o spoločnosti IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. (ďalej len ,,Spoločnosť"). Informácie, ktoré Vám predkladáme, samozrejme podliehajú dôkladnej kontrole úplnosti, správnosti a aktuálnosti, no napriek tomu môže nedopatrením dôjsť k občasným chybám. Charakter našich webových stránok je čisto informatívny. Môžu obsahovať priame alebo nepriame prepojenia na externé stránky a odkazy, ktoré sú mimo kontroly našej Spoločnosti. Aj z uvedených dôvodov, naša Spoločnosť neručí za úplnosť, správnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií a nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré z akéhokoľvek dôvodu vznikli v súvislosti s využitím informácií uverejnených webových stránkach spoločnosti. Naša Spoločnosť neposkytuje právne služby v zmysle ustanovení zákona 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby alebo iné služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby. Na základe výlučne informatívneho charakteru našich webových stránok obzvlášť zdôrazňujeme, že je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť našej Spoločnosti alebo vznik akýchkoľvek iných záväzkov našej Spoločnosti v súvislosti s informáciami poskytnutými na tejto stránke.


Upozornenie o autorských právach 

Rešpektujte, prosím, že autorské práva ku všetkým dokumentom a materiálom, prezentovaným na webových stránkach Spoločnosti či použitým pri ich tvorbe, sú výlučne majetkom našej Spoločnosti. Ich akékoľvek využitie presahujúce informatívne použitie nie je dovolené, pokiaľ Vám nebude udelený výslovný písomný súhlas našou Spoločnosťou.


Ochrana osobných údajov 

Vaše súkromie považujeme za hodnotu hodnú zvýšenej ochrany. Chceli by sme Vás preto uistiť, že dbáme na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov - mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Preto pri prezentácii našej Spoločnosti na internete dodržiavame príslušné zákony o ochrane a bezpečnosti osobných údajov. Pri návšteve našej webovej stránky rešpektujeme nasledovné:

  • Bez Vášho súhlasu nezbierame prostredníctvom našej webovej stránky žiadne osobné údaje. Je na Vás, či nám poskytnete Vaše osobné údaje, napr. formou registrácie alebo dotazníka.

  • Zadávanie osobných údajov na našej webovej stránke sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti. Osobné údaje budú na stránke vyžiadané napr. vtedy, ak sa zaujímate o informácie o našej Spoločnosti. Pokiaľ je to pre vybavenie Vašej záležitosti nevyhnutné, dôjde k uloženiu Vašich osobných údajov. Pre vybavenie Vašej záležitosti možno bude nutné sprostredkovať Vaše údaje niektorej zo spoločností prepojených s našou Spoločnosťou.

  • Vaše osobné údaje samozrejme nebudú postúpené tretím osobám, ani inak komerčne zhodnocované. Navyše vykonávame opatrenia pre zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov. Vami zadané osobné údaje budú svedomite chránené proti strate, zničeniu, sfalšovaniu, manipulácii a neoprávneným zásahom alebo zverejneniu. Ak si neprajete, aby Vami poskytnuté informácie slúžili ako podklad pre ďalší kontakt s Vami, budeme to samozrejme rešpektovať a Vaše dobrovoľne poskytnuté osobné údaje vymažeme. Túto požiadavku môžete voči nám uplatniť kedykoľvek.

  • Snažíme sa o to, aby naše webové stránky zobrazovali najnovšie skutočnosti a aby boli pre užívateľov optimálne. Preto sa pri návšteve našej internetovej ponuky zbierajú informácie, ktoré nemajú osobný charakter. Ukladajú sa napr. údaje o použitom internetovom vyhľadávači, operačnom systéme, názve domény Vami navštívenej predchádzajúcej webovej stránky, počet a priemerná dĺžka návštev webových stránok. Všetky tieto informácie, pri ktorých nejde o Vaše osobné údaje, sú určené len k optimalizácii prezentácie našej Spoločnosti v záujme užívateľa. Na webe sa využívajú takzvané cookies, napr. preto, aby bolo možné prispôsobiť internetovú ponuku užívateľovi alebo pre uloženie hesla, aby ho užívateľ nemusel zadávať znova pri každej novej návšteve webovej stránky. Pri tom sa vo Vašom počítači uloží súbor, ktorý navštívenej webovej stránke umožní znovu rozpoznať počítač, na ktorom je súbor cookie uložený. Aj my používame cookies, aby sme v záujme užívateľov optimalizovali našu prezentáciu na internete. Osobné údaje alebo údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu, sa pomocou cookies nezisťujú. Ak si neprajete, aby bol Váš počítač znovu identifikovaný za účelom uľahčenia využívania našej stránky, stačí, ak nastavíte Váš internetový vyhľadávač tak, aby vymazal cookies z Vášho pevného disku, aby všetky cookies blokoval alebo Vás varoval, predtým než bude súbor cookie uložený.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál